New Password Rating: 0%
Một số mẹo về cách tạo mật khẩu mạnh
Sử dụng mật khẩu duy nhất cho mỗi tài khoản quan trọng của bạn
Sử dụng kết hợp chữ cái, chữ số và ký hiệu trong mật khẩu của bạn
Không dùng thông tin cá nhân hoặc các từ thông dụng làm mật khẩu
Số chứng minh/ số thẻ căn cước
Nhập theo dạng dd/mm/yyyy. VD: 26/05/2001
Nhập theo dạng dd/mm/yyyy. VD: 20/05/1981